Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > XIV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej.

 

Aktualności

Aktualności

XIV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej.

Relacja z XIV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu XIV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu odbyła się 22 lutego 2016 r. w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, przy ul. Parkowej 14. Sesję rozpoczęto o godzinie 17:00. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Staniszewski otworzył sesję i powitał Wysoką Radę, Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego, Skarbnika Miasta Marię Karwowską, pracowników urzędu miejskiego, Starostę Płońskiego Andrzeja Stolpę oraz mieszkańców miasta i przedstawicieli mediów. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum i Rada może podejmować prawomocne uchwały. Z zaproszonych gości głos zabrał starosta płoński Andrzej Stolpa, który na wstępie podziękował za zaproszenie. Opowiedział pokrótce o planowanych inwestycjach dotyczących rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych, w tym ul. 11-ego Listopada oraz o niezadowalającym stanie dróg. Wspomniał też, o decyzji w sprawie utrzymania Wieloosobowego Zamiejscowego Stanowiska Pracy w Raciążu, dzięki czemu bezrobotni z terenu miasta będą mogli dokonać rejestracji na miejscu a pracodawcy składać wnioski i dokumenty rozliczeniowe. Starosta Płoński odpowiedział na pytania radnych, min. dotyczące budynku przy ul. Kilińskiego, przejścia dla pieszych na ul. Mławskiej, stanu drogi z Raciąża do Płońska. Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski w swoim wystąpieniu przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności władz samorządowych. Obecnym na sali radnym i mieszkańcom burmistrz przekazał informacje dotyczące m.in. wypowiedzenia spółce miejskiej PGKiM umowy o administrowanie budynkami gminnymi. Decyzja ta została podjęta, gdyż stanowić to będzie udogodnienie dla mieszkańców tych budynków, którzy od lat ze sprawami mieszkaniowymi przychodzili i tak do urzędu. Burmistrz zaapelował również o płacenie czynszów, ponieważ miasto będzie ściągało wieloletnie należności i dokonywało eksmisji lokatorów zalegają z czynszem. Kolejna ważną sprawą był temat elektrowni wiatrowych, których postawienie planowane jest w najbliższych okolicach Raciąża. Burmistrz podkreślił, że jego stanowisko w sprawie wiatraków sąsiadujących z miastem jest od wielu lat niezmienne i nie jest to miejsce na tego typu inwestycje. Jednakże miasto nie jest stroną w sprawie i inwestycję tę może zablokować jedynie protest mieszkańców złożony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W informacjach burmistrza pojawił się również temat Pulsu Raciąża. Podpisano porozumienie z gminą Baboszewo, w ramach którego gazeta wydawana będzie wspólnie dla gminy Baboszewo i dla miasta Raciąż. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie konkurs na stanowisko redaktora naczelnego gazety, a koszty zatrudnienia redaktora pokrywało będzie miasto. Podzielone zostaną natomiast koszty druku, które dodatkowo są korzystniejsze ze względu na zwiększenie nakładu gazety. Ponadto burmistrz wspomniał o projekcie rządowym „Rodzina 500 plus”, dzięki któremu do kasy miejskiej trafi ponad 2,5 mln zł. Będą to dodatkowe środki, które w dużym stopniu trafią na rynek lokalny i przyczynią się do rozwoju miasta. Burmistrz poinformował, że zakończyła się sprawa dotycząca odszkodowania dla spółki Robbud zasądzonego przez Sąd Apelacyjny w Łodzi. Miasto spłaciło dług w trzech transzach – w grudniu i w styczniu, na kwotę blisko pół miliona złotych. Burmistrz Godlewski zapowiedział, że wystąpi na drogę sądową przeciwko byłemu burmistrzowi o wypłacenie tej kwoty na rzecz miasta. Podczas dyskusji zabrali głos radny Artur Gizler, radny Bogusław Jeżak, radny Zbigniew Adamski. Radni pytali m.in. o zabezpieczenie w budżecie pieniędzy na utwardzenie ul. Rzeźnianej, obsługę monitoringu, środki na utrzymanie zieleni. Podczas sesji podjęto kilkanaście uchwał, które dotyczyły przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej, planu pracy Rady Miejskiej, przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2020, zasad rozliczania tygodniowego wymiary godzin zajęć niektórych nauczycieli, kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do przedszkola publicznego, szkoły podstawowej i gimnazjum, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu, nadania nazwy Skwerowi przy ul. Wolności, zmiany w statucie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, zaliczenia drogi lokalnej przy ul. Jesionowa do kategorii dróg gminnych, zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2016. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. W punkcie Interpelacje i Zapytania Radnych radna Marzanna Kubińska wystąpiła z prośbą do rady i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie środków na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla reszty miasta. Poruszone również zostały tematy dotyczące powołania redaktora naczelnego Pulsu, likwidacji SP ZOZ, remontu budynku dawnej poczty, pielęgnacji zieleni w mieście. Na koniec Przewodniczący Rady Andrzej Staniszewski podziękował za udział w balu charytatywnym. Zaznaczył, że lista darczyńców znajdzie się w Pulsie. Dochód z balu wyniósł 11 445 zł i przeznaczony zostanie na utworzenie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw oraz na wakacyjny obóz sportowy grup młodzieżowych KS Błękitni Raciąż. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XIV Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Raciążu. Red

(Red)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: