Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > IX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

IX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu

Dwudziestego piątego sierpnia 2015 roku, o godzinie siedemnastej, w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Raciążu odbyła się IX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, w której wzięli udział: burmistrz, radni, urzędnicy, dyrektorzy, kierownicy jednostek administracyjnych, przedstawiciele lokalnych mediów oraz inni mieszkańcy naszego miasta.
Obrady otworzył przewodniczący, pan Andrzej Wojciech Staniszewski, serdecznie witając wszystkich zgromadzonych. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i stwierdzeniu kworum władnego do podejmowania prawomocnych uchwał, przyszła pora na wystąpienia zaproszonych gości. Wśród nich znalazł się radny powiatu płońskiego, pan Henryk Kozakiewicz. Zwrócił uwagę na nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego kierowców, którzy znacznie przekraczając prędkość na ulicy Mławskiej, stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia i życia innych użytkowników drogi. Zaapelował o jak najszybsze rozwiązanie tego problemu, proponując budowę drugiego progu zwalniającego lub wprowadzenie częstszych kontroli kierowców przez policję.

Kolejnym punktem porządku obrad było wystąpienie Burmistrza Miasta Raciąż, pana Mariusza Godlewskiego, który przedstawił sprawozdanie z działalności samorządu terytorialnego. W czasie swojego przemówienia wspomniał o wielu istotnych zmianach, które nastąpiły w Raciążu: poprawie jakości opieki zdrowotnej (zakończeniu I etapu remontu Ośrodka Zdrowia, otwarciu przychodni, zatrudnieniu nowych specjalistów, remoncie pomieszczeń zajmowanych przez pogotowie, przejęciu poradni rehabilitacyjnej) oraz rozliczeniu remontu lokalnego ośrodka kultury (otwarciu Kina za Rogiem, zakupie nowego wyposażenia placówki i sprzętu, który będzie wykorzystywany w czasie organizacji imprez i zajęć dla dzieci i dorosłych)

Burmistrz wspomniał także o planowanych na październik zmianach w Urzędzie Miejskim, przeniesieniu kasy i Urzędu Stanu Cywilnego na parter - stanowić to będzie znaczne ułatwienie dla osób starszych i niepełnosprawnych, które nie będą musiały wchodzić na piętro w celu dokonania opłat, czy też załatwienia innych spraw w USC. W związku z dokonanym w zeszłym roku zakupem budynku po poczcie, nową siedzibę zyska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejska Biblioteka, która prowadzona będzie wspólnie z gminą Raciąż.

Włodarz Raciąża wspomniał także o trwającej modernizacji miejskiego stadionu, budowie parkingu, sektora gości, naprawie boiska i zakupie potrzebnych toalet. Nie ukrywał, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Wśród koniecznych inwestycji wymienił: budowę mniejszego boiska treningowego, remont zaplecza, hali sportowej, pokoi trenerów i sędziów.
Burmistrz poinformował także raciążan o zakończeniu przetargu na budowę przepompowni na Akacjowej, trwających pracach nad stworzeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, budowie chodnika przed Miejskim Zespołem Szkół i naprawie schodów wejściowych, remoncie miejskiego placu zabaw, zakupie nowych i renowacji starych zabawek.

Uczestnicy sierpniowej sesji dowiedzieli się o zakończonym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Płockiej 52 oraz przetargu na odbiór odpadów komunalnych, który wygrała firma REMONDIS, oferująca najniższą cenę. W mieście trwać będą kontrole wywiązywania się mieszkańców z obowiązku segregacji i uiszczania opłat za śmieci – powszechność i zmuszenie dłużników do zwrotu należnych pieniędzy jest jedyną szansą na uniknięcie wzrostu cen za wspomnianą usługę.

W trakcie spotkania burmistrz zakomunikował raciążanom, że na zajmowanych stanowiskach pozostaną obecni dyrektorzy Miejskiego Zespołu Szkół i Miejskiego Przedszkola, pani Maria Chyczewska i pani Iwona Karpińska. Zapewnił przy tym, że mimo dużego bezrobocia w mieście, postępowanie konkursowe nie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na dyrektora przedszkola, nie zgłosiła się żadna osoba, a na dyrektora szkoły zaledwie dwie, które nie spełniły wymogów formalnych.

Burmistrz przypomniał także, że ogłoszony został konkurs na wicedyrektora Miejskiego Zespołu Szkół, który nie został jeszcze rozstrzygnięty. Zaznaczył, ze miasto inwestuje w przyszłość najzdolniejszych dzieci, którym przyznawane są stypendia. W roku szkolnym 2014/2015 aż 54 uczniów otrzymało tego rodzaju wsparcie finansowe, 19 za wybitne wyniki w nauce, a 35 za osiągnięcia sportowe. W celu poprawy jakości edukacji w Miejskim Zespole Szkół przeprowadzana jest systematyczna ocena pracy nauczycieli, którzy piszą plany naprawcze, a dyrekcja podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy wyników egzaminów zewnętrznych.

W swoim wystąpieniu, Burmistrz Miasta Raciąż przekazał zebranym informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, środkach wydanych na zasiłki celowe w miesiącach od czerwca do sierpnia w kwocie 90 tysięcy zł oraz akcji związanej z dystrybucją żywności, która trafiła do 120 osób z naszego miasta.

W sprawozdaniu z działalności samorządu terytorialnego burmistrz zwrócił uwagę na życie kulturalne Raciąża. Wspomniał o zorganizowaniu II Jarmarku Raciąskiego, połączonego z Międzynarodowym Spotkaniem Folklorystycznym „Kupalnocka’’ (festiwalem poświęconym poznawaniu i promocji folkloru, będącym okazją do obejrzenia występów zespołów krajowych i zagranicznych z Litwy, Czarnogóry, Grecji i Ciechanowa), Dniu Miasta i Gminy Raciąż, obchodach 590 rocznicy nadania Raciążowi praw miejskich. Podziękował także wszystkim sponsorom nowego zegara do ratuszowej wieży, zaznaczając, że niewykorzystane pieniądze zostaną przeznaczone na miejski plac zabaw oraz stworzenie herbu, który umieszczony zostanie na budynku Urzędu Miejskiego.
Włodarz naszego miasta przypomniał o konieczności ustalenia nowej strategii rozwoju Raciąża na kolejne dziesięć lat. Zapewnił, że przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w tej sprawie, przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami w formie ankiet lub spotkań indywidualnych. Wśród najważniejszych potrzeb inwestycyjnych wymienił:

1. Budowę i naprawę istniejącej kanalizacji (5 mln zł)
2. Budowę oczyszczalni ścieków (4,5 – 5 mln zł)
3. Budowę sieci ciepłowniczej na ul. Jana Pawła II (1,5 mln zł)
4. Budowę chodników i dróg (4 mln zł)
5. Oświetlenie
6. Rewitalizację centrum miasta (1,5 – 3 ml zł)
7. Budowę obiektów komunalnych (2-4 mln zł)
8. Budowę zaplecza rekreacyjnego i infrastruktury sportowej
9. Budowę i przebudowę targowicy miejskiej ( 1 mln zł)
10. Budowę szaletu miejskiego
11. Termomodernizację Miejskiego Centrum Kultury, budynku poczty, Urzędu Miejskiego
12. Modernizację Miejskiego Zespołu Szkół i Miejskiego Przedszkola
13. Wykup działek pod tereny inwestycyjne
14. Informatyzację Urzędu Miejskiego
Podczas obrad IX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pani Marzanna Kubińska przedstawiła wyniki kontroli działalności MCK w Raciążu oraz Miejskiego Zespołu Szkół, która wypadła pomyślnie, a członkowie komisji nie dopatrzyli się żadnych nieprawidłowości. Oddalono także skargę złożoną przez właściciela pewnej nieruchomości na działalność burmistrza.

Podczas dyskusji przyjęto propozycję radnego Jeżaka dotyczącą zmiany godzin otwarcia miejskiego placu zabaw w okresie letnim (będzie czynny do godz. 21. 30).

Burmistrz wyjaśnił także zgromadzonym zasady emitowania obligacji, informując jakie korzyści dla miasta wiązałyby się z wprowadzeniem takiego rozwiązania. Jego zdaniem są one korzystniejsze niż tradycyjny kredyt bankowy i umożliwiają szybszą realizację planowanych inwestycji. Zaznaczył jednak, że tak ważnej decyzji nie zamierza podejmować sam, lecz na drodze szerokorozumianych konsultacji społecznych.

W interpelacjach radni pytali o przyczynę nieobecności przedstawicieli starostwa na sesjach rady miejskiej, sprawozdanie z przygotowania Miejskiego Zespołu Szkół do nowego roku szkolnego, budowę wodociągu na ul. Rzeźnianej oraz możliwość budowy progu zwalniającego na ulicy Płockiej. Prosili także o udrożnienie studzienek kanalizacyjnych przy szkole, a także zatrudnienie osób odpowiedzialnych za miejski monitoring w celu poprawy bezpieczeństwa. Radny Bogusław Jeżak pytał to przyczynę zwolnienia człowieka zajmującego się obsługą informatyczną Urzędu Miejskiego oraz sens zakupu budynku po poczcie, który w większości pozostaje niewykorzystany. Jego uwagę zwrócił także zapomniany wniosek w sprawie nadania Publicznemu Gimnazjum w Raciążu imienia Jana Pawła II.

Burmistrz Miasta Raciąż, pan Mariusz Godlewski wyjaśnił, że na sesje zapraszani są przedstawiciele starostwa i radni, ale z bliżej nieokreślonych przyczyn, nie są na nich obecni i nie interesują się problemami miasta. Zapewnił, że Miejski Zespół Szkół jest dobrze przygotowany do nowego roku szkolnego, a nadanie Publicznemu Gimnazjum imienia Jana Pawła II leży tylko w gestii radnych. Odnosząc się do zakupu budynku po poczcie potwierdził, że była to dokładnie przemyślana decyzja, której podjęcie umożliwiło pozyskanie lokalu dla miejskiej biblioteki, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz miejskiego archiwum (przyczyniło się to w sposób pośredni do przeniesienia Urzędu Stanu Cywilnego i miejskiej kasy z piętra na parter). Burmistrz zakomunikował obecnym na sesji raciążanom, że zostaną udrożnione studzienki kanalizacyjne oraz wygospodarowane pieniądze na zatrudnienie osoby do obsługi miejskiego monitoringu. Powstanie także wodociąg na ulicy Rzeźnianej oraz zostaną wybudowane progi zwalniające na ulicy Płockiej.

Odpowiadając na pytanie radnego Jeżaka, dotyczące zwolnienia informatyka z Urzędu Miejskiego, burmistrz wyjaśnił, że nie istniał nigdy taki etat. Urząd korzystał z usług firmy, która nie należycie wykonywała swoje obowiązki i została zastąpiona przez inną. Radny Marek Wiejski poruszył także wątek zatrudniania radnych w instytucjach podległych pod Urząd Miejski, czy też korzystania z usług firm prowadzonych przez nich lub członków ich rodzin. Burmistrz zaznaczył, że nie może zabraniać nikomu startowania w przetargach i starania się o pracę, gdyż byłoby to niezgodne z prawem i dyskryminujące wobec niektórych mieszkańców naszego miasta. Przyznał, że wybiera zawsze oferty najkorzystniejsze i najtańsze, a decyzja o startowaniu lub rezygnacji z udziału w przetargach zależy tylko od samych radnych.

Podczas wtorkowej sesji radni podjęli uchwałę o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, która potrwa od września do grudnia oraz wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z gminą Raciąż w sprawie przejęcia zadań związanych z biblioteką. Wprowadzono też zmiany w tegorocznym budżecie, zwiększając o ponad 144 tys. zł wydatki na przebudowę pompowni ścieków przy ul. Akacjowej, gospodarkę odpadami i remont placu zabaw. Ponad 82 tys. zł przeznaczono na modernizację Miejskiego Centrum Kultury, a 150 tys. zł na bieżące utrzymanie klubu sportowego.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: