Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku można uzyskać zarówno przed notariuszem, jak i przed właściwym sądem rejonowym, wydziałem cywilnym. Dla osób zamieszkujących na terenie miasta Raciąża właściwym będzie Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny. W postępowaniu przed sądem opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł, a jeśli chcemy przeprowadzić postępowanie spadkowe większej liczby spadkodawców powyższą opłatę należy uiścić od każdego spadkodawcy, np.; jeśli postępowanie spadkowe dotyczy dwóch spadkodawców, wtedy musimy wnieść opłatę w wysokości 100 zł.
Sądem właściwym do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (osoby zmarłej), a jeśli takiego miejsca w Polsce nie da się ustalić, właściwy jest sąd miejsca położenia majątku spadkowego.

Osobą składającą wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (wnioskodawcą) może być każda osoba, która ma w tym interes prawny, np.; jeden ze spadkobierców. We wniosku wskazujemy imię i nazwisko, nr PESEL oraz adres wnioskodawcy, a także imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich uczestników postępowania (nie tylko spadkobierców wskazanych w testamencie, ale wszystkich potencjalnych spadkobierców, którzy dziedziczyliby z ustawy po spadkodawcy).

Wniosek możemy sformułować w następujący sposób:
„Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po …. (imię i nazwisko spadkodawcy), zmarłym w dniu … (data) w … (miejscowość), ostatnio zamieszkałym w … (adres ostatniego miejsca zamieszkania).”

Następnie wyliczamy potencjalnych spadkobierców zmarłego wraz ze wskazaniem czy spadkodawca pozostawił testament oraz czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne (jeśli tak należy wskazać, gdzie się znajduje gospodarstwo oraz określić jego powierzchnię).

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku musimy załączyć następujące dokumenty:

1. odpis skrócony aktu zgonu;
2. testament (jeśli został sporządzony przez spadkodawcę).
3. odpisy skrócone aktów urodzenia wszystkich uczestników postępowania.
4. odpisy skrócone aktów małżeństwa kobiet zamężnych uczestniczących w postępowaniu (z uwagi na fakt zmiany nazwiska)
5. odpisy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wraz z załącznikami w liczbie odpowiadającej ilości uczestników postępowania

Aplikant radcowski
Marta Jabłońska

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: