Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu - Szkołą Nowej Gen ...

 

Aktualności

Aktualności

Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu - Szkołą Nowej Generacji cz 1

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu nieustannie rozwija się i stara sprostać potrzebom zmieniającego się pokolenia, któremu bliżej do nowoczesnego świata, niż do tradycyjnego nauczania.
Technologie informacyjno-komunikacyjne są potrzebne zarówno nauczycielom, uczniom, jak i całemu społeczeństwu informacyjnemu. Nie chodzi wyłącznie o zaopatrzenie szkół w komputery, ale o nowe spojrzenie na edukację, podporządkowane jej nowoczesnemu stylowi myślenia. Informatyzacja w szkole powinna stać się tak samo obecna, jak powszechna jest w otaczającym nas świecie.

Jako szkoła XXI wieku jesteśmy otwarci na innowacje – nie tylko w świecie technologii, ale i w odniesieniu do procesów nauczania i uczenia się. Współczesna edukacja nie powinna stać w opozycji do cyfrowego świata, w którym funkcjonują na co dzień uczniowie. Zgodnie z filozofią projektu "Szkoła nowej generacji" podchodzimy problemowo do nauki. Unikatowy projekt opiera się na praktyce wykorzystania modeli mieszanych, zakładający funkcjonowanie i uczenie się w zintegrowanym systemowo środowisku szkolnym, wirtualnym i publicznym (nowoczesne muzea, centra naukowo-technologiczne). Nauczyciele, nie bojąc się nowych wyzwań i nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, wykorzystują zasoby cyfrowe w nauczaniu matematyki, języka polskiego, chemii i wielu innych przedmiotów. Na swoich lekcjach sukcesywnie wykorzystują nowe modele dydaktyczne. Jednym z nich jest nauczanie rotacyjne. Uczniowie podczas zajęć przechodzą przez różne stanowiska pracy, począwszy od nauki indywidualnej, poprzez pracę z materiałami multimedialnymi, pracę w zespole i wykład nauczyciela.

Nauczyciel w szkole nie jest postrzegany jako jedyne źródło wiedzy, ale jako osoba wskazująca, jak ją zdobywać i ukierunkowująca proces nauczania. Szkoła zatrudnia ludzi z pasją, posiadających przydatne umiejętności praktyczne oraz potrafiących zaciekawić tematami prowadzonych zajęć, będących dla swoich wychowanków swoistym autorytetem.

Ciekawym rozwiązaniem wdrażanym w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu jest rotacja z pracownią komputerową, gdzie licealiści mogą korzystać z komputerowego laboratorium w celu pozyskania potrzebnych materiałów edukacyjnych i przygotowania multimedialnych produktów.

Nauczanie elastyczne, z którym mamy do czynienia w szkole, zakłada dopasowanie programu do indywidualnych potrzeb ucznia. Potencjał i możliwości jednostki wykorzystywane są w stu procentach, a nauczyciel jest wsparciem dla swoich podopiecznych. Pedagodzy stosują również nauczanie odwrócone, uczniowie zapoznają się z materiałami edukacyjnymi w domu, a w czasie lekcji pracują nad rozwiązywaniem konkretnych problemów, zadań i projektów.

Publiczna Szkoła STO w Raciążu, w ramach projektu Szkoła Nowej Generacji, z powodzeniem wykorzystuje nowe metody pracy z zasobami sieci, interaktywnymi planszami i multimediami, realizując jednocześnie program podstawy programowej. Zastosowanie w edukacji innowacyjnych form ITC wynika z konieczności dostosowania procesów edukacyjnych do zmieniającej się rzeczywistości, w tym do rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Technologie te w naszej szkole wykorzystujemy jako metody wspomagające nauczanie.

Informatyzacja jest procesem wprowadzania społeczeństwa w wiek technologii cyfrowych poprzez umiejętne i krytyczne wykorzystanie ITC (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Do podstawowych umiejętności w tym zakresie należą:

korzystanie z komputera w celu uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania oraz wymiany informacji;
porozumiewanie się i uczestnictwo w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu;
umiejętność posługiwania się nowymi technologiami.

Jednym z zadań naszej szkoły jest wyposażenie uczniów w wyżej wymienione kompetencje i przygotowanie ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój ITC przyczynia się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy i ułatwia uczenie się przez całe życie (Life Long Learning).

Nieustannie podejmujemy i będziemy podejmować różnorodne działania w celu unowocześnienia procesu dydaktyczno-wychowawczego, aby obecne i przyszłe pokolenia mogły nazwać ją szkołą przyszłości, placówką, w której można i warto się uczyć, przyjazną dla ucznia, nauczyciela i rodzica.

Uczniowie, korzystający swobodnie z Internetu, posiądą zdolność szybszego oceniania gromadzonych informacji oraz sprawnego poodejmowania decyzji. W planach przewidziane jest dokonanie zmian w zakresie priorytetów dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz położenie szczególnego nacisku na szukanie oraz przetwarzanie wiadomości, rezygnując z ich biernego gromadzenia, odtwarzania i przekazywania.

Głównym celem istnienia szkoły jest wspieranie ucznia w jego rozwoju tak, aby wyrósł on na świadomego, odpowiedzialnego, empatycznego młodego człowieka charakteryzującego się z silnym poczuciem własnej wartości. Młodzież uczy się dokonywania samodzielnych wyborów i ponoszenia za nie konsekwencji oraz współtworzenia i przestrzegania zasad społeczności, w której żyje.

Uczniowie uczą się zarządzania własnym procesem zdobywania wiedzy poprzez działania w nowych modelach dydaktycznych. Młodzież nie obawia się eksperymentowania, kwestionowania i szukania własnych rozwiązań – jest kreatywna.

Wolność oferowana uczniowi określona jest prawami szkoły. Uczeń, słuchacz traktowany jest jako osobowość i partner do dyskusji. Szkoła stawia sobie za cel służenie mu i wspieranie w rozwoju osobistym i intelektualnym. Twórczość, kreatywność i przedsiębiorczość są kluczem do sukcesu w przyszłości.

Podstawą w przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu jest rozwój kompetencji kluczowych. Kształtuje to umiejętność wykorzystania własnego potencjału i odwołania się do ich silnych stron realizowana podczas różnorodnych projektów wykorzystujących mobilne technologie. Mobilność urządzeń i dostępność do interaktywnych i multimedialnych zasobów umożliwia każdemu z nich wykorzystanie indywidualnych talentów, możliwości i zainteresowań. Nowe modele dydaktyczne nie pozwolą zmarnować potencjału uczniów, których nawyki ukształtowała technologia cyfrowa oraz przygotują ich do funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy. Użyteczność wiedzy w praktyce polega na tworzeniu przez nich multimedialnych prezentacji, newsletterów, filmów, ebooków. Dyrekcja Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu wielkie nadzieje wiąże z wykorzystaniem w procesie kształcenia zasad szkoły demokratycznej, dając młodzieży możliwość pełnej swobody w wyborze tematów i ścieżek, którymi chciałaby podążać. Zajęcia odbywające się w kilkuosobowych grupach uczniów o zbliżonych kompetencjach umożliwią dyskusje o interesujących ich zagadnieniach.

Brak stresu związanego z negatywnym ocenieniem przez pedagoga wyzwala u uczniów chęć podejmowania różnorodnych form aktywności, i sprawdzenia swoich możliwości w wielu obszarach, co nie byłoby możliwe w tak szerokim zakresie w tradycyjnej szkole.

Dzięki korzystaniu z dobrodziejstw nowych technologii oraz sukcesywnemu powiększania wirtualnych zasobów edukacyjnych szkoła motywuje uczniów do włączania się w procesy edukacyjne i dzięki takim działaniom nauka jest dla nich bardziej atrakcyjna.

Dyrekcja podjęła współpracę z Panem Witoldem Kołodziejczykiem, redaktorem naczelnym miesięcznika „Edukacja i Dialog”, twórcą Collegium Futurum i wieloletnim dyrektorem placówek oświatowych, trenerem kadry kierowniczej oświaty i zagorzałym promotorem wdrażania nowoczesnych technologii w edukacji.

Zaproszony gość poprowadził warsztaty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w pracy w szkole stosując metodę pracy mieszanej (blended learning). Warsztaty stały się okazją zarówno dla uczniów, jak i dla grona pedagogicznego do wzbogacenia umiejętności korzystania się z modeli dydaktycznych wykorzystujących cyfrowe technologie w nauczaniu.

Podczas spotkania uczniowie pracowali, nie tak jak w tradycyjnym systemie edukacyjnym, z książką, zeszytem i długopisem, ale na nowoczesnych iPadach, tworząc krótki reportaż o szkole. Efektem ich pracy, która dostarczyła im wiele przyjemności były filmy, interaktywne książki i komiksy.

Zainteresowanie uczniów prowadzonymi zajęciami pokazuje, że nie boją się wyzwań, a stosowanie nowoczesnej technologii w celu przekazywania treści zawartych w programach nauczania może uatrakcyjnić, ułatwić, a przede wszystkim przyśpieszyć proces przyswajania wiedzy. To twórczość, kreatywność i przedsiębiorczość są kluczem do ich przyszłych sukcesów. Widać wyraźnie, że dalszy rozwój szkoły w tym kierunku przyniesie wymierne korzyści. Lekcje nie będą nudną, przykrą koniecznością. Praca z wykorzystaniem metod mieszanych wspomaga rozwój ucznia, sprawia, że czuje się on bardziej zaangażowany w proces uczenia się, stymuluje jego odpowiedzialność za własne kształcenie. Kontaktu młodego pokolenia z nowoczesną technologią nie da się uniknąć.

Szkoła przyszłości, to szkoła, która przekazuje wiedzę praktyczną. Uczymy naszych uczniów, słuchaczy:

umiejętności wyszukania i przetworzenia informacji w wiedzę,
planowania,
współpracy,
komunikacji,
posługiwania się przeróżnymi urządzeniami w celach edukacyjnych,
korzystania z symulatorów, aby uzmysłowić możliwe skutki naszych działań.

Nauka w naszej "Szkole przyszłości" oparta jest na następujących filarach:
obowiązkowe zastosowanie myślenia systemowego,
nauczanie sterowane przez ucznia,
nauka samego uczenia się przez opanowanie podstawowych umiejętności "społeczeństwa informacyjnego",
efektywne wsparcie nauczania,
współudział uczniów w zarządzaniu szkołą.
To wszystko bardzo przyda się uczniom w przyszłości. Umiejętności zdobyte w toku kształcenia są pomocne podczas zdawania egzaminów zewnętrznych, do których uczniowie przygotowują się pod czujnym okiem nauczyciela – pełniącego funkcję trenera, zwracającego uwagę na zagadnienia, z którymi należy zapoznać się.

Bodźcem stanowiącym zachętę do nauki jest ciekawość świata leżąca w naturze człowieka. Szkoła umożliwia uczniom nie tylko zdobycie wiedzy i umiejętności akademickich, ale przede wszystkim stwarza mu warunki do przejęcia kontroli nad własnym procesem uczenia się i dostosowania go do własnych potrzeb, tematów, które go pasjonują albo w danym momencie są dla niego ważne.

W naszej szkole wszyscy uczestnicy procesu edukacji biorą aktywny udział: nauczyciele, uczniowie i rodzice, wszyscy uczą się od siebie. Tworzenie cyfrowej szkoły ułatwia dostęp do wszechstronnej wiedzy oraz sprzyja wymianie doświadczeń między uczniami, nauczycielami i rodzicami, którzy za pośrednictwem specjalistycznych narzędzi mogą w łatwiejszy sposób śledzić osiągnięcia swoich dzieci i reagować w sytuacjach, gdy występują jakieś problemy.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: