Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > System premiowy

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

System premiowy

Częstym systemem motywującym pracowników jest system premiowy. Narzędzie to, ma na celu nagrodzenie dodatkowego wysiłku, który w swoją pracę wkłada pracownik. Takie rozwiązanie wprowadzone jest również w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
Skuteczny system premiowy, opiera się na określonych zasadach do zrealizowania oraz na systemie oceny i monitoringu. Dlatego w tym przypadku ważna jest także komunikacja z przełożonym, który systematycznie sprawdza dokonania pracowników.

Urząd Miejski w Raciążu 30 marca 2015 roku dokonał kilu zmian w obecnym systemi premiowym. Zarządzenie nr 31/2015 koryguje rozdział VII wprowadzając rozdział VIIa dotyczący premii regulaminowej.
Wprowadzone zmiany odnoszą się do :

1. Pracownikom może być przyznana co miesiąc premia regulaminowa z tytułu należytego i starannego wykonywania obowiązków służbowych oraz zaangażowania w realizację obowiązków służbowych w wysokości do 15% łącznego wynagrodzenia miesięcznego.
2. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się fundusz premiowy w wysokości 15% środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze pracowników, z przeznaczeniem na premie dla pracowników.
3. Premia nie wykorzystana w danym miesiącu z powodu jej obniżenia lub pozbawienia pracownika może być przydzielona innemu pracownikowi w danym lub następnych miesiącach roku kalendarzowego.
4. O przyznaniu pracownikowi premii w określonej wysokości, pozbawieniu jej lub zmniejszeniu decyduje Burmistrz Miasta.
5. Premia regulaminowa jest przyznawana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) oceny pracownika dokonanej przez bezpośredniego przełożonego,
b) terminowości realizacji zadań,
c) jakości wykonywanej pracy,
d) efektywności i sprawności działania,
d) stopnia złożoności wykonywanych zadań,
e) zaangażowania w zadania dodatkowe i koncepcyjne,
f) dyspozycyjności,
g) nienagannego zachowania i przestrzegania zasad postępowania urzędnika.
6. Burmistrz Miasta nie przyznaje pracownikowi premii częściowo bądź całkowicie za:
a) niewykonanie lub nieprawidłowe, nieterminowe wykonywanie zadań określonych w zakresie czynności pracownika,
b) nieprzestrzeganie postanowień regulaminu pracy,
c) przewlekłość prowadzonych postępowań administracyjnych powstałych z winy pracownika,
d) wpłynięcie zasadnej skargi,
e) niewykonanie lub nieprawidłowe, nieterminowe wykonywanie zadań dodatkowo zleconych prze przełożonego,
f) wymierzenie pracownikowi kary porządkowej.
7. Premia regulaminowa jest składnikiem podstawy :
a) ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
b) nagrody jubileuszowej,
c) odprawy emerytalnej i rentowej,
d) dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: