Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Felietony miejskie > Działanie 9.3

 

Aktualności

Felietony miejskie

Działanie 9.3

Jednym z filarów Unii Europejskiej jest polityka spójności. Polega głównie na wyrównywaniu różnic między krajami Unii, jak i samymi regionami wewnątrz danego państwa. W Polsce sektor ten obejmuje Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), który realizuje cele założone w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO).
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce w nowym okresie programowym na lata 2007-2013. Na jego realizację Polska otrzyma z unijnego budżetu ponad 27 mld euro, z czego na inwestycje w ochronę środowiska przeznaczone będzie ok. 5 mld euro.

W ramach PO IiŚ przewidziano dofinansowanie dla inwestycji komunalnych, inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów ochrony przyrody i bezpieczeństwa ekologicznego, a także edukacji ekologicznej. Wsparcie z programu otrzymają zarówno samorządy i przedsiębiorcy, jak również m.in. organizacje pozarządowe, Parki Narodowe i Lasy Państwowe.

Działanie IX, czyli infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna polega na podwyższaniu sprawności wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii oraz wzroście jej efektywności w procesie użytkowania, czy wykorzystania ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw. W ramach osi priorytetowej (działanie IX) wsparcie uzyskają działania obejmujące zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym (tj. podwyższenie sprawności wytwarzania oraz obniżenie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii) i obniżenie energochłonności sektora publicznego oraz zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw. Wsparcie od Instytucji Zarządzających przeznaczone będzie na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji zgodnej z celami osi priorytetowej. Autorzy wszystkich projektów wspieranych w ramach wspomnianej osi będą musieli wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko przedstawiony w formie skwantyfikowanych celów: oszczędności energii lub wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Działanie 9.3 stanowi jeden z segmentów priorytetu 9 (Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna). Dotyczy termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Działanie ma na celu wsparcie projektów, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej (np. budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportowe).

Jednostkami uprawnionymi do składania wniosków w ramach Działania 9.3, czyli termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty, które spełniają cele Działania 9.3. Instytucje Zarządzające i Wdrażające system będą udzielać wsparcia na działania nieinwestycyjne (opracowanie, bądź aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy/związku gmin, stworzenie w gminie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, informowanie i promocja zapisów wynikających z planów).

Wysokość dofinansowania dla jednostek startujących w projekcie wynosić będzie około 85% w tzw. wydatkach kwalifikowanych. Środki własne w przypadku beneficjenta stanowić powinny co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych ze środków własnych.

Każdy beneficjent prócz złożonego wniosku o dofinansowanie musi przedstawić także załączniki do programu. Zalicza się do nich: 1. Uchwała Rady Gminy o woli przystąpieniu do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej, 2. Kopia aktualnego statutu beneficjenta 3. Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresu Gantt`a lub inny, 4. Porozumienie/umowa regulujące wzajemne prawa i obowiązki stron, zabezpieczające sprawną realizację projektu oraz zapewniające jego trwałość (w przypadku projektu grupowego) 5. Procedury/Regulamin zawierania umów zgodne z zasadami obowiązującymi w PO IiŚ (w przypadku projektów zakończonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – procedury, zgodnie z którymi beneficjent zawierał umowy dla zadań objętych projektem, 6. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy), 7. Zbiór 18 Oświadczeń wnioskodawcy o dofinansowanie w ramach działania 9.3 (wg. załączonego we wniosku wzoru nr 1), 8. Lista zamówień realizowanych w ramach projektu (wg załączonego we wniosku wzoru nr 2.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: