Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Felietony miejskie > Zadania gminy

 

Aktualności

Felietony miejskie

Zadania gminy

Gmina w Polsce jest jedną z podstawowych jednostek samorządowych. Jej zadania podzielić można na własne oraz zlecone. Realizuje potrzeby swoje jak i te narzucone odgórnie. Samo słowo gmina pochodzi od niemieckiego zwrotu „Gemeinde”, który oznacza komunę czy też społeczność.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadania gminy podzielić można na zlecone oraz własne. Te pierwsze przekazywane są przez inne samorządy lub pochodzą od administracji publicznej. Zadania własne wynikają z ustawy.

Do Zadań własnych gminy w szczególności należą: 1) ład przestrzenny, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminne drogi, ulice, mosty, organizacja ruchu drogowego, 3) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację ,ścieki komunalne, utrzymania czystości i porządku, 4) ochrona zdrowia, 5) pomoc społeczna, 6) gminne budownictwo mieszkaniowe, 7) edukacja publiczna, 8) kultura, 9) kultura fizyczna i turystyka, 10) zieleń gminnej, 11) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrony przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, 12) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, 13) promocja gminy, 14) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Jest to tylko wycinek zadań, którymi zajmuje się samorząd gminny. Ta jedna z najmniejszych jednostek organizacyjnych posiada najwięcej zadań do wykonania.

Gmina dysponuje także szeregiem narzędzi dzięki którym może udzielić pomocy mieszkańcom. Do pierwszej grupy, czyli zadań obowiązkowych należą miejskie ośrodki pomocy społecznej, strategie rozwiązywania problemów społecznych, świadczenia pieniężne i usługi opiekuńcze. Drugą stanowią obowiązki zlecone.

Jednym z najważniejszych zadań gminy jest udzielanie pomocy mieszkańcom. Skierowana jest głównie do osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej, osób starszych, niesamodzielnych. Na szczeblu gminnym najwięcej obowiązków związanych z pomocą społeczną spoczywa na miejskim ośrodku pomocy społecznej.

Każda gmina ma także obowiązek stworzenia i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Uzupełnieniem jej jest bilans potrzeb społecznych. Strategia obejmuje grupy tzw. szczególnego ryzyka. Jej zadaniem jest opracowanie planów, które maja na celu wyeliminowanie takich zjawisk jak: problemy alkoholowe, narkomania, itp. Skupia się na pomocy społecznej, profilaktyce i opiece nad osobami, rodzinami i dziećmi.

Kolejną ważną grupą zadań obowiązkowych są świadczenia pieniężne, czyli wypłacane zasiłki. Przede wszystkim są to zasiłki celowe przeznaczane : na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń z NFZ. Gmina opłaca również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która w związku z opieką nad ciężko chorym członkiem rodziny musiała zrezygnować z zatrudnienia.

Ostatnim i dość istotnym zadaniem obowiązkowym gminy jest świadczenie usług opiekuńczych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi oraz obowiązek dożywiania dzieci, udzielania schronienia, zapewnienia posiłku, ubrania, sprawienia pogrzebu (w tym osobom bezdomnym) oraz pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Drugą grupą zadań gminy związaną z pomocą społeczną są obowiązki zlecone. Zalicza się do nich specjalne zasiłki celowe, inne zadania związane z rozszerzonymi potrzebami gminnymi, jak i zadania całkowicie opłacane z kasy państwa, które rozdysponuje gmina w razie następujących sytuacji: związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, utworzeniem miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonanie rządowych programów społecznych, pomoc uchodźcom.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: