Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Strefa mieszkańca > Zespół Szkół STO w Raciążu. Wiedza i zawód w zasięgu ręki.

 

Aktualności

Strefa mieszkańca

Zespół Szkół STO w Raciążu. Wiedza i zawód w zasięgu ręki.

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, placówka oświatowa założona w sierpniu 1993 roku, dzięki staraniom dzisiejszego dyrektora mgr Andrzeja Nizielskiego i grupy współpracujących z nim pedagogów, już od samego początku prężnie się rozwija. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z bardzo nowoczesnej pracowni komputerowej, przystosowanej do multimedialnych zastosowań (przetwarzania obrazu, dźwięku i grafiki), uczy odpowiedzialności, uczciwości, otwartości, wspiera inicjatywy społeczne, rozwija umiejętności komunikacyjne swoich wychowanków, dba o ich rozwój fizyczny oraz ułatwia im integrację poprzez organizowanie krajowych i zagranicznych wycieczek.

Dyrekcja i nauczyciele nieustannie podejmują wiele działań zmierzających do aktywizacji zawodowej ludzi w różnym wieku, zarówno tych młodych, jak i starszych. W tym celu powstała Publiczna Szkoła Policealna, kształcąca w systemie zaocznym uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W 2012 roku w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego otwarto nowe przyszłościowe kierunki kształcenia (technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik informatyk, technik turystyki wiejskiej), których absolwenci uzyskają uprawnienia i kwalifikacje do pracy w Polsce i w Unii Europejskiej.

Rosnąca popularność wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych oraz konieczność nabywania przez młodych rolników kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia gospodarstw rolnych oraz pozyskiwania dopłat z funduszów Unii Europejskiej jest powodem uruchomienia w Zespole Szkół STO w Raciążu szerokoprofilowego kierunku: technik turystyki wiejskiej. Absolwenci tego kierunku będą mogli samodzielnie prowadzić gospodarstwa turystyczne i agroturystyczne, które dając możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu cieszą się coraz większą popularnością wśród wczasowiczów. Podczas nauki słuchacze zapoznają się z zasadami organizowania usług noclegowych, sposobami wyszukiwania i organizowania atrakcji turystycznych, nauczą się obsługi klientów w gospodarstwach agroturystycznych, opracowywania programów imprez turystycznych, kalkulacji kosztów, właściwej pielęgnacji gospodarstw wiejskich oraz uzupełnią swoją wiedzę z zakresu ekonomii i marketingu. Zajęcia praktyczne odbywać się będą w pracowniach szkolnych oraz zakładach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły. Zainteresowani mają możliwość kontynuacji nauki na studiach rolniczych, przyrodniczych i turystycznych a dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane na terenie całej Unii Europejskiej.

Chłopcy zainteresowani mechanizacją mogą zdobyć dyplom technika pojazdów samochodowych i stać się fachowcami w zakresie naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie. Uczniowie nauczą się nie tylko organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych, lecz także diagnozowania i naprawy wszelkich podzespołów, zespołów oraz elektronicznych i elektrycznych układów, które się w nich znajdują. Zajęcia specjalistyczne oraz praktyczne będą odbywać się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku. Wykwalifikowani absolwenci będą mogli podejmować pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego oraz innych instytucjach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji. Dyrekcja szkoły wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i studentów proponuje naukę w systemie dziennym (zajęcia będą odbywać się kilka razy w tygodniu) oraz zaocznym (zajęcia będą odbywać się tylko w weekendy). Jest to szansa dla osób uczęszczających do innej uczelni na zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, co poprawi ich sytuację na rynku pracy

Publiczna Szkoła Policealna daje swoim uczniom możliwość kształcenia na kierunku: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, po którego ukończeniu będą oni mogli starać się o zatrudnienie w zakładach poszukujących specjalistów z tej dziedziny. W całym cyklu kształcenia poznają prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, nauczą się właściwego organizowania stanowisk pracy, planowania i kierowania pracą zespołową, przewidywania zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka związanych z wykonywaniem określonych zadań zawodowych, udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach, przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, analizowania, interpretowania i tworzenia krótkich tekstów pisemnych w języku obcym dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych, obsługiwania urządzeń biurowych i programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej oraz organizowania i prowadzenia szkoleń. Nabyte umiejętności sprawią, że absolwenci szkoły z łatwością znajdą zatrudnienie w wielu przedsiębiorstwach istniejących w kraju i za granicą oraz tych, które dopiero powstaną w najbliższych latach.

W Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu mogą pobierać naukę także osoby zainteresowane informatyką. Dla nich właśnie, już kilka lat temu, stworzony został przyszłościowy kierunek – technik informatyk. Uczniowie w ciągu dwóch lat nauki posiądą wiedzę i zdobędą umiejętności, które bez wątpienia przydadzą im się w dalszym życiu zawodowym, niezależnie od tego, jaki zawód będą wykonywać. Nauczą się opracowywania, uruchamiania i obsługiwania własnych programów aplikacyjnych, przystosowywania aplikacji firmowych do potrzeb zakładu pracy, obsługiwania komputerów typu PC, lokalnych sieci komputerowych, wykonywania baz danych oraz zarządzania systemami informacji.

Interesującym kierunkiem jest także technik rachunkowości. Osoby, które go ukończą będą mogli znaleźć zatrudnienie w działach finansowych, księgowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji państwowej i samorządowej lub prowadzić własną działalność gospodarczą. W czasie dwuletniej edukacji uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić rachunkowość firm, dokonywać rozliczeń finansowych, przechowywać dokumentację księgową, nadzorować terminy spłat zobowiązań, ściągać należności, posługiwać się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzać sprawozdania finansowe oraz przygotowywać ich weryfikację.

Oprócz wymienionych kierunków Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu ogłasza nabór na administrację i archiwistykę dla słuchaczy zainteresowanych tymi kierunkami kształcenia. Zespół Szkół STO w Raciążu nie jest nastawiony na zysk. Nauka w szkole jest bezpłatna. Jest to wielka szansa dla uczniów z ubogich rodzin na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, co pomoże im w znalezieniu ciekawej, satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. W szkole panuje atmosfera życzliwości i zrozumienia. Dyrekcja i pracujący w niej nauczyciele wiedzą, że człowiek to najlepsza inwestycja, dlatego też starają się zapewnić swoim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.

Absolwent
Publicznej Szkoły Policealnej
Marcin Ciarkowski

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: