Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Czy wiesz że ... > Kilka informacji o naszych rzekach

 

Aktualności

Czy wiesz że ...

Kilka informacji o naszych rzekach

Raciążnica – rzeka w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, przepływa przez Powiat płoński, Gminę Raciąż oraz miasto Raciąż. Początkowo płynie po południowo zachodniej granicy gminy Siemiątkowo, następnie wpływa na teren gminy Raciąż z kierunku północno¬zachodniego. Długość rzeki wynosi 56,9 km. Płynie w kierunku wschodnim, stanowi prawy dopływ rzeki Wkry, do której uchodzi w okolicach wsi Sochocin. Jej największymi dopływami są Zadębie, Karsówka, Rokitnica i Dobrzyca.


Raciążnica wypływa koło miejscowości Kusek na wysokości 115 m n.p.m. Na 35 km rzeki mierzonym od jej ujścia do Wkry, do Raciążnicy uchodzi prawostronnie potok Zadębie odprowadzający wody z terenu gminy Siemiątkowo oraz północnej części gminy Raciąż. Na odcinku pomiędzy ujściem potoku Zadębie a ujściem Karsówki rzeka płynie przez teren płaski, nizinny, bagienny, z torfowiskami o bardzo małych spadkach. Rzeka w okresie wiosennych wezbrań zalewa duże powierzchnie przyległych terenów, w tym również łąki i pastwiska znajdujące się w okolicach Raciąża. Brzegi i dno rzeki są zarośnięte, rzeka jest bardzo zamulona. W związku z niewielkimi środkami na konserwację prowadzi się tylko okazjonalne wykaszanie.

Na 31 km do Raciążnicy lewostronnie uchodzi rów odprowadzający wody z terenu położonego na północny wschód od miejscowości Budy Kraszewskie. Jest to teren mokradeł z pojedynczymi oczkami wodnymi, porośnięty krzakami i olszynami. Teren ten jest cenny przyrodniczo jako siedlisko ptactwa. Następnie rzeka wpływa na teren zwartej zabudowy miasta, gdzie oprócz dopływu Karsówki przyjmuje zrzuty ścieków dopływające poprzez rowy lub punktowo z kanalizacji, gdyż nie wszystkie odcinki kanalizacji są włączone w sieć doprowadzającą ścieki do oczyszczalni. Do rzeki wpadają także zrzuty z mleczarni i miejskiej oczyszczalni. Ten odcinek rzeki jest bardzo zamulony, wypłycony i zanieczyszczony, miejscami w rzece znajduje się dużą ilość grzyba ściekowego.

Na 29 km rzeka opuszcza teren miasta płynąc w kierunku południowo - zachodnim. Dno doliny wyścielają torfy, stąd obydwa brzegi są podmokłe, gęsto zarośnięte. Rzeka w przeszłości była regulowana, ale obecnie odcinek ten wymaga odbudowy. Rzeka na tym odcinku przyjmuje kilka rowów melioracyjnych odprowadzających wody z terenu miejscowości Zdunówek Draminek. Są to obszary podmokłych łąk położonych na torfach i potorfiu. Następnie rzeka płynie przez grunty wsi Pęsy Drozdowo i opuszcza teren gminy Raciąż. Brzeg rzeki jest niski, teren podmokły. Znajdują się tu oczka wodne jako pozostałości starorzecza. Należałoby objąć ochroną naturalne pozostałości starorzeczy zlokalizowane na obu brzegach rzeki.

Dolina Raciążnicy wraz z dopływem Potokiem Zadębie stanowi rozległą formę szerokości 6 - 12 km, przecinającą wysoczyznę morenową. Dolina ta została ukształtowana w pradolinie, w okresie spływu wód lodowca z czoła lądolodu. Kierunek przebiegu pradoliny jest równoległy do sąsiedniego odcinka Wisły od którego oddziela ją pas tzw. Moren płońskich. Dno doliny Raciążnicy znajduje się na rzędnej 100 - 120 m nad poziomem morza. Dolina stanowi rozległy plaski teren, nadbudowany , formami wydmowymi z licznymi zagłębieniami terenowymi, czasami - wypełnionymi wodą, jak np. Bielany i zabagnienia jak np. w okolicy wsi -Kraszewo Rory i Polka Raciąż. Pola wydmowe, rozwiane piaski wydmowe oraz wyraźne wały wydmowe, dochodzące do kilku metrów występują na obszarze całej doliny. Z wyraźniejszych form wydmowych wymienić należy wały wydmowe koło wsi Kraszewo-Podborne i Siecionka. Średnia roczna temperatura wynosi +7,3°C, najchłodniejszym miesiącem w roku jest styczeń i luty ze średnią temperaturą powietrza -3,7°C , najcieplejszym lipiec ze średnią temperaturą powietrza 17,80°C. Dominują tu wiatry o kierunku zachodnim (udział sięga ponad 50%), według siły wiatr słaby (2-5m/s). Latem w Raciążnicy notuje się niskie stany wody, co przyczynia się do zarastania rzeki. Wiosną zaś ilość wody w rzece zwiększa się znacznie i prowadzi to do lokalnych wystąpień wody z koryta i rozlewania się wód na pola i łąki. Co jakiś czas dochodzi do zagrożenia podtopieniami w samym mieście. Odcinek koryta położony w Gminie Raciąż oraz w mieście Raciąż (41,4 km) był w całości uregulowany. Rzeka nie należy do najczystszych, co spowodowane jest spływem nawozów sztucznych z pól. Ścieki z miasta Raciąż również przyczyniają się do jej zanieczyszczenia.

Karsówka - niewielka rzeka dorzecza Narwi, prawy dopływ Raciążnicy, o długości ok. 17 km. Wypływa w okolicach wsi Małachowo i płynie w kierunku północno-zachodnim. Mija miejscowości Warszewka i Nagórki-Olszyny a następnie, na południe od miasta Drobin, przecina drogę krajową nr 10 i zmienia kierunek na północno-wschodni. Dalej przepływa obok miejscowości: Niemczewo, Karsy, Łempino. Do Raciążnicy wpada w Raciążu.

Źródła: www.wikipedia.org, www.raciaz.edu.pl

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: