Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Felietony miejskie > Dla kogo praca w Raciążu?

 

Aktualności

Felietony miejskie

Dla kogo praca w Raciążu?

Problem zdobycia pracy w Raciążu od lat jest jednym z trudniejszych dla mieszkańców miasta. Szczególnie dla ludzi młodych, którzy często aby otrzymać dobrą pracę muszą wyjeżdżać z miasta. Trudna jest też sytuacja osób starszych. Duże oczekiwania w kwestii poprawy warunków w tym względzie są wobec władz miejskich. Z wieści dochodzących z ratusza wynika, że na biurku burmistrza jest już ogromna ilość podań o pracę. Dużo obietnic padło w trakcie kampanii wyborczej, stąd mieszkańcy zwracają się o ich spełnienie do włodarza miasta.


Radni Rady Miejskiej realizując swoje deklaracje z kampanii wyborczej zabezpieczyli w budżecie miasta na rok 2011 identyczne środki na organizowanie prac publicznych i interwencyjnych jak w roku ubiegłym, kiedy to zatrudniano w ramach prac publicznych ponad 160 osób. Zabezpieczono na ten cel pokaźną kwotę kilkuset tysięcy złotych. Jednak od stycznia niewiele się działo w tym względzie. Długo nikogo nie zatrudniano. Na każdej sesji Rady Miejskiej i posiedzeniu komisji radni pytali burmistrza, jak wygląda sprawa zatrudniania i dlaczego można odnieść wrażenie, że nie dzieje się nic w tej sprawie. Nie uzyskiwali jednak satysfakcjonującej odpowiedzi, burmistrz prosił o cierpliwość i czas. Zatrudnianie miało ruszyć po stworzeniu budżetu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku.

Wielu mieszkańców miasta ma nadzieję, że sytuację na rynku pracy poprawi w Raciążu uruchomienie działalności mieszalni pasz CEDROB w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, tym bardziej, że w trakcie kampanii wyborczej pojawiła się po spotkaniu wyborczym burmistrza Sadowskiego liczba 400 osób, którzy docelowo ponoć zostaną zatrudnieni w nowej firmie. Obietnice te pozostają jak na razie wyłącznie obietnicami i nie potwierdzają się w zobowiązaniach firmy wobec strefy ekonomicznej. Co innego mówią dokumenty. Otóż zgodnie z ogólnie dostępnymi na stronach Strefy informacjami, CEDROB zobowiązał się do zatrudnienia w Raciążu 50 osób. Jest to całkowita liczba zatrudnionych w nowej mieszalni pasz razem z kierownictwem, obsługą administracyjną, produkcyjną itd. Miejmy nadzieję, że inwestor zdecyduje się zatrudnić w ramach tej grupy jak najwięcej osób z naszego miasta. Prawdopodobnie jednak spora część załogi może zostać przyjęta z zewnątrz. Ważne i kluczowe w uzyskaniu pracy będą tu zapewne umiejętności, wiedza i właściwe przygotowanie zawodowe. Mieszalnia w Raciążu ma być zakładem bardzo nowoczesnym i skomputeryzowanym.

Co może zrobić miasto w celu zmniejszenia bezrobocia w Raciążu? Powinno utrzymywać podatki na niskim poziomie, aby zachęcały do inwestycji w mieście. To należy do Rady Miejskiej. I tak się dzieje. Podatki w naszym mieście są jednymi z niższych i nie były podnoszone już od wielu lat. Także w obecnym roku radni zdecydowali się ich nie podnosić i obciążenia pozostały na niezmienionym poziomie. Innym sposobem na zmniejszenie bezrobocia było zwrócenie się Rady Miejskiej w Raciążu do Rady Ministrów o utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, żeby ściągnąć inwestorów. To także się udało i strefa już w Raciążu funkcjonuje. CEDROB w niej ulokowany niedługo rozpocznie działalność. Burmistrz miasta w celu wsparcia działalności gospodarczej mieszkańców może stworzyć w ramach Urzędu Miejskiego Centrum Przedsiębiorczości, które mogłoby pomagać przedsiębiorcom w plątaninie przepisów, doradzać przy pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz ułatwiać rozpoczęcie działalności. Burmistrz Sadowski obiecywał stworzenie takiego Centrum już w roku 2006, kiedy kandydował pierwszy raz na burmistrza. Jak do tej pory, pomimo drugiej kadencji, nie wywiązał się ze swych obietnic. Już nawet nie wspomina o tym. Miasto może też organizować zatrudnienie, podejmując prace publiczne lub interwencyjne. W tej kwestii Rada Miejska musi zabezpieczyć pieniądze w budżecie na ten cel. I tak działo się we wszystkich latach ubiegłej kadencji. W roku obecnym także przeznaczono środki na ten cel. Po stronie burmistrza leży organizacja tych prac, zatrudnienie osób i podpisanie umów z mieszkańcami oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Na każdej sesji i posiedzeniu komisji radni pytali burmistrza, jak wygląda sprawa zatrudniania. Z uwagi na wagę tego problemu dla radnych na posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej zaproszono pana Eugeniusza Demianiuka z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku, jako osobę kompetentną i mogącą udzielić wiarygodnych informacji w tej sprawie. Pan dyrektor przedstawił stan obecny bezrobocia w mieście oraz perspektywy rozwoju sytuacji w tym zakresie.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku w całym powiecie płońskim zarejestrowanych było 5552 bezrobotnych, z czego kobiety stanowiły 49,4%. W tej liczbie z samego Raciąża na koniec grudnia 2010 roku zarejestrowanych było 487 bezrobotnych, w tym większość (54,8%) stanowią kobiety. Pracy poszukuje 267 mieszkanek naszego miasta. Osoby z prawem do zasiłku stanowią niewielką część bezrobotnych. W samym Raciążu w grudniu 2010 roku zasiłek pobierało 108 osób, czyli około 22% z wszystkich zarejestrowanych. Niepokojąca jest duża liczba młodych bezrobotnych – w mieście było to 112 osób, tylu bezrobotnych nie ma ukończonych 25 lat życia. Sytuację pogarsza jeszcze fakt, że największą grupę wśród bezrobotnych stanowią osoby od 25 do 34 roku życia. Stanowią oni aż 30% bezrobotnych. Generalnie można powiedzieć, że najwięcej w Raciążu zarejestrowanych jest młodych bezrobotnych - do 34 roku życia. Bezrobocie jest największe wśród osób ze stażem pracy do 5 lat. Stanowią one aż 38% bezrobotnych. Jak widać z poniższych liczb, bezrobocie dotyka w ogromnym stopniu osoby młode z niewielkim stażem pracy. Charakterystyczną cechą bezrobocia w Raciążu jest też wielka liczba długotrwale bezrobotnych – stanowią oni ponad 51% wszystkich osób (250 osób). Duża liczba spośród zarejestrowanych mieszkańców naszego miasta nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych – aż 191 osób co stanowi około 39% wszystkich osób. Znalezieniu pracy nie pomaga też niskie wykształcenie – aż 61,2% bezrobotnych w Raciążu ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej.

Ze względu na tę trudną sytuację Rada Miejska w roku 2010 przyznała w budżecie duże środki na zwalczanie bezrobocia. Miasto Raciąż we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy poniosło ogromne nakłady na zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach prac publicznych. W ramach robót interwencyjnych zatrudniono w roku 2010 na terenie Raciąża 4 osoby, w ramach prac publicznych aż 165 osób. Dzięki tak szerokiemu finansowaniu, prace odbywały się w wielu miejscach. Pracownicy zatrudnieni w ramach tych prac pracowali przy utrzymaniu czystości miasta, w szkole, w MCKSiR oraz w innych miejscach. Praca zatrudnionych w ramach robót publicznych osób przyniosła oczywiste korzyści dla naszego miasta. Pracownicy wykonali wiele pracy dla miasta. Dzięki ich pracy miasto było czyste, odśnieżone i bardziej zadbane. Brak osób, które pracowały przy oczyszczaniu widać szczególnie teraz, kiedy właściwe na każdym kroku widać skutki ich braku, np. w postaci zalegającego piasku na chodnikach, w stanie Dużego Parku itd. Organizacja prac przez miasto pozwoliło wielu rodzinom poprawić sytuację materialną. Dzięki pracom publicznym rodziny mogły funkcjonować lepiej i mieć zapewnione bezpieczeństwo finansowe. Kierując się tymi przesłankami w obecnym roku radni także przeznaczyli na prace publiczne identyczną kwotę jak w roku ubiegłym. Jeden fakt jest jednak niepokojący. Pomimo ogromnych nakładów, jeżeli mierzyć skuteczność tych robót zmniejszaniem się liczby osób bezrobotnych, to polityka ta nie przyniosła niestety jeszcze zadowalających rezultatów. Liczba bezrobotnych na koniec roku 2009 oraz na koniec roku 2010 była dokładnie taka sama – 487 osób, nie nastąpiło zmniejszenie bezrobocia w mieście. Wysiłki te jednak należy kontynuować i starać się o pieniądze na ten cel, do czego radni dopingują cały czas burmistrza Sadowskiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku pomagał bezrobotnym z terenu Raciąża w roku 2010 także na inne sposoby, nie tylko poprzez finansowanie prac publicznych. Były to między innymi staże zawodowe na które skierowano 26 osób. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wypłacono 24 bezrobotnym z miasta. Dodatkowo 5 pracodawców z terenu Raciąża otrzymało środki na wyposażenie lub doposażenie 7 miejsc pracy. Urząd sfinansował również dojazdy pracowników do pracy. Z tej formy wsparcia korzystało 5 mieszkańców miasta. Poradnictwem zawodowym i informacją zawodową objętych zostało w 2010 roku 513 osób z Raciąża. Dodatkowo przeszkolono 27 osób a 48 osób objęto działaniem w ramach Klubu Pracy. Projekty te będą również kontynuowane w 2011 roku. Niestety znacząco zmniejszono w roku 2011 środki na roboty publiczne. Środki na organizację prac interwencyjnych są jednak ciągle do wykorzystania w znacznej wysokości. Pieniądze na te prace są do dyspozycji burmistrza, który może podjąć stosowne rozmowy z PUP w Płońsku w celu ich pozyskania dla mieszkańców naszego miasta.

Jakie są perspektywy zatrudniania w roku bieżącym w ramach prac publicznych? Otóż zgodnie z przyjętymi przez PUP w Płońsku założeniami podziału środków, w mieście Raciążu planuje się dofinansować pracę 14 osób w ramach prac publicznych w ciągu całego 2011 roku. Jest to znaczący spadek. Prace publiczne nie są przeznaczone dla wszystkich osób. Zgodnie z przepisami, osoby pracujące w ramach prac publicznych powinny spełnić jedno z następujących kryteriów:

1. Bycie osobą długotrwale bezrobotną

2. Mieć powyżej 50 lat.

3. Samotnie wychowywać dziecko do lat 18

Są to podstawowe kryteria, jakimi powinien kierować się burmistrz przy zatrudnianiu w ramach prac publicznych. Zgodnie z opinią przedstawiciela PUP, należałoby też przyjąć, że w ramach tego typu prac nie powinny być zatrudniane osoby, które już z tej formy wsparcia korzystały w poprzednich latach.

Radni Rady Miejskiej kilkakrotnie już proponowali ustanowienie w Urzędzie Miejskim komisji do spraw zatrudnienia, w której praca byłaby przydzielana konkretnym osobom po spełnieniu przez kandydata odpowiednich kryteriów. Miało to na celu poszerzenie liczby osób zatrudnianych w ramach tych prac oraz stosowanie jasnych kryteriów przy zatrudnianiu. Inicjatywa miała doprowadzić do tego, żeby zatrudniani byli potrzebujący, w sposób rzetelny i uczciwy, bez stosowania innych niż ustalone kryteriów. Burmistrz powołał taką komisję w roku 2011, jednak bez jakichkolwiek konsultacji z radnymi. Nie znalazł się tam żadem radny, a wszystkie osoby w komisji są podległe służbowo burmistrzowi. Ostateczną i całkowitą odpowiedzialność za decyzje komisji ponosi burmistrz. Komisja podjęła już decyzje w sprawie zatrudnienia, a w jej pracach aktywny udział brał burmistrz Sadowski, który podjął ostateczną decyzję o konkretnych osobach. Zdecydowano o zatrudnieniu 20 osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Należy przypomnieć, że kryteria zatrudniania w ramach prac publicznych są jasne: osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 50 roku życia lub samotnie wychowujące dziecko do lat 18. Takie osoby powinny zostać zatrudnione. Nie mogą wpływać na zatrudnienie powiązania rodzinne z radnymi, urzędnikami czy też inne nieformalne kryteria. Jeżeli zauważą Państwo decyzje, które mogą naruszać obowiązkowe kryteria do zatrudnienia, należy takie sytuacje zgłaszać do Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej. Radni będą zadawać pytania w tej sprawie i wnioskować o zmiany, a Komisja Rewizyjna zbada sprawę.

Z perspektywy czasu wydaje się, że w dużym stopniu zaprzepaszczona została szansa rozwoju zatrudnienia jaką dawał 2010rok. Na zatrudnianie płynęła wówczas ogromna ilość pieniędzy z Powiatowego Urzędu Pracy wspierana pieniędzmi z kasy miejskiej. Zostały one wydane na bieżące prace, które nie spowodowały długotrwałego wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia w mieście. Zarówno pracującym w ramach tych prac jak i całemu miastu dużo lepiej byłoby obecnie, gdyby prace te stały się bodźcem do rozwoju produkcji i usług w naszym mieście oraz były kontynuowane już bez potrzeby ich wsparcia ze strony PUP. Można było przy utrzymaniu tej samej lub nawet zatrudnieniu większej liczby osób dokonać innego przeznaczenia pracowników i inaczej pokierować ich pracami. Można było podzielić zatrudnionych ludzi i oprócz prac bieżących, typu utrzymanie czystości w mieście, skierować pracowników także do innych prac. Radni w ubiegłej kadencji wielokrotnie zwracali się z sugestią do burmistrza Sadowskiego, o wydawanie pieniędzy także na organizację prac rozwojowych, na przedsięwzięcia długofalowe, które po zakończeniu dopłat będą mogły być kontynuowane i same na siebie zarabiać. Oprócz sprzątania miasta powinno się postawić na rozwijanie produkcji czy usług dla ludności. Istnieje np. duże zapotrzebowanie na tanie i dobrej jakości usługi budowlane, na usługi remontowe czy też hydrauliczne. Można było wykorzystać ogromne pieniądze pompowane przez samorząd miejski oraz PUP w Płońsku do rozwoju tego typu działalności, które potem mogłyby samodzielnie funkcjonować bez wsparcia finansowego z zewnątrz. Mogło się to odbywać także przez inne formy zatrudnienia, np. prace interwencyjne, na które nie ma tak sztywnych ograniczeń jak na roboty publiczne. Była szansa zbudowania np. na bazie PGKiM w Raciążu solidnych ekip fachowców, które mogłyby świadczyć tego typu usługi nie tylko na rynku lokalnym, ale także poza nim. Gwarantowałoby to czas na rozruch tej działalności z dopłatami do pensji pracowników, a następnie stabilne zatrudnienie na zdobytym rynku. Możliwa byłaby także produkcja i sprzedaż np. kostki brukowej czy innych materiałów. Nie byłoby problemu z tym, że jak kończą się dopłaty z PUP to kończy się praca. Ludzie pracowali by dalej zarabiając pieniądze dla siebie i dla spółki, otrzymując wynagrodzenie za wykonywane usługi. W innych miastach i miasteczkach są przykłady takich firm, które pomimo tego, że są komunalne to świetnie się rozwijają i zatrudniają pracowników przez wiele lat. Wymaga to wykonania pewnych inwestycji w ramach spółki miejskiej, które warto jednak ponieść, bo ich brak zemści się za jakiś czas na działalności i przychodach spółki. Niestety burmistrz miał inną koncepcję tych prac, ludzie pracowali dopóki PUP dawał pieniądze, jak się skończyły przestali pracować. Czy jednak o to chodzi? Myślenie w perspektywie dłuższej niż najbliższa kampania wyborcza, dobre pomysły, sprawna organizacja oraz nadzór nad tymi pracami mógł dać nowe, dodatkowe miejsca pracy także w obecnym roku bez potrzeby zmniejszania zatrudniania ze względu na brak pieniędzy z PUP. Nie zrobiono tego jednak i między innymi z tych powodów niewiele się w mieście na rynku pracy zmieniło, miasto zaczynało rok z prawie pięciuset osobami bezrobotnymi i tak ten rok miasto zakończyło. Zabrakło woli zmian ze strony osób wydatkujących te pieniądze, aby potraktować je jako inwestycję w przyszłe zatrudnienie. Między innymi dlatego znaleźliśmy się jako miasto w obecnej sytuacji z perspektywą zatrudnienia zamiast 165 osób tylko 14 w ramach organizacji robót publicznych.

Podsumowując należy stwierdzić, iż perspektywy zmniejszenia bezrobocia i ożywienia na lokalnym runku pracy w Raciążu w roku 2011 nie są dobre. Prawie 500 bezrobotnych to ogromna liczba osób, które nie są w stanie znaleźć pracy. Obecnie nie ma jasnych i konkretnych perspektyw zmniejszenia bezrobocia w mieście. Trzeba mieć nadzieję, ze częściowo złagodzi bezrobocie uruchomienie mieszalni pasz. Być może inne gminy nie wykorzystają swoich budżetów na roboty publiczne, wówczas będzie można przesunąć za zgodą Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku te pieniądze na zatrudnienie w Raciążu. Sprawa na pewno będzie monitorowana przez radnych.

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: