Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Historia miasta > 1740 rok. Przywileje Miasta Raciąża potwierdzone przez Króla Augusta I ...

 

Aktualności

Historia miasta

1740 rok. Przywileje Miasta Raciąża potwierdzone przez Króla Augusta III (tłumaczenie z jęz. łacińskiego)August III dzięki Bogu Król Polski, Wielki Wódz Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza, Żmudzi, Kijowa, Wołynia, Podola, Podlasia, Liwonii, Smoleńszczyzny, Sewerii, Czerniechowa oraz niedziedziczny Wódz Saksonii i Pierwszy Elektor.

Oznajmiamy niniejszym naszym pismem, wszystkim wokół i każdemu z osobna, co zostało nam przedstawione przez pewnych naszych doradców osobiście i w imieniu Mieszkańców Raciąża podległych Najczcigodniejszemu Ojcu w Chrystusie Biskupowi, że był przywilej utworzenia i takiegoż wzniesienia owego miasta, przez naszych poprzedników, co zaginęło przez niedbałość swoich poprzedników, mimo to korzystają i używają wszelkiej niezależności i przywilejów według owego najstarszego zwyczaju innych miast z nim sąsiadujących od samego rozpoczęcia zakładania, i (przedstawione po to) aby ich wolności i przywileje nie opierały się tylko na tym co bierze się ze zwyczaju.

Również dlatego, że nisko nas upraszają, abyśmy im nowy przywilej założenia samego miasta dać zechcieli. My więc i za radą i przyzwoleniem Najczcigodniejszego w Chrystusie Ojca Biskupa Płockiego, ich Pana, oraz upewnieni przez innych naszych Doradców, jak sięgnąć pamięcią, to samo miasto Raciąż za miasto zawsze przez wszystkich uważane, i gdzie walne zgromadzenie Wojewody Płockiego miało być w zwyczaju prowadzone, oraz targi roczne i cotygodniowe były w nim obserwowane, poruszeni więc prośbami samych mieszkańców, owym (mieszkańcom) nadanie i przyzwolenie przywileju wzniesienia i założenia tegoż miasta od nowa wprowadziliśmy, przeto dajemy i pozwalamy w obecnym tu piśmie, aby samo miasto, jak niegdyś zostało założone, nie mniejsze przywileje, prawa, uprawnienia uważało za posiadane, aby tymi wszystkimi (przywilejami) cieszyły się wszystkie miasta w Województwie Płockim, tak nasze jak i naszych poddanych, i w użytkowaniu i posiadaniu których nienaruszone do tego dnia były przez samych mieszkańców Raciąża.

Utrzymując te wszystkie, wobec Was i Najjaśniejszych Następców Naszych, które ze starego zwyczaju mają zwyczaj rozwiązywać, rozstrzygać, wnosić; i aby stale do lepszego rozwoju rzeczone miasto Raciąż doszło i z pomnożenia korzystało, damy czy też odnowimy dla wszystkich jego obecnych i przyszłych mieszkańców Prawo Niemieckie inaczej Magdeburskie, uchylając na rzecz tych dla miasta wyżej wspomnianego, prawa ziemskie polskie, sposoby i zwyczaje wszystkie, które mają zwyczaj zakłócać prawo Niemieckie.

Uwalniając rzeczone miasto Raciąż i jego mieszkańców miasta i okolic podmiejskich obecnych i przyszłych wobec tych usuwamy (owe przepisy polskie) i uwalniamy ich od szeregu pism na wieki i na wieczność od każdej jurysdykcji i władzy wszystkich i poszczególnych spośród Nas, oraz władzy naszego Wojewody, Burmistrza, Poborców, Sędziów, Podsędziów i innych urzędników, i w ten sposób, to co w obecności wszystkich albo jednego z nich oddzielnie, wobec spraw tak dużych jak i małych i jakichkolwiek odstępstw i spraw już wspomnianych być posłusznymi i zgadzać się na to, i z tej przyczyny nie będzie obowiązywać rozstrzyganie jakichkolwiek kar szybciej, lecz w obecności Adwokata w czasie istniejącym (czyli w chwili obecnej tu i teraz) w miejscu swojego zamieszkania według prawa Niemieckiego będą osądzani, Adwokat zaś jawnie w obecności Najczcigodniejszego w Chrystusie Ojca Biskupa Płockiego i zgodnych z prawem następców będzie rozstrzygał wobec wszystkich wątpliwości tylko w prawie Niemieckim i jest zobowiązany: w sprawach wszystkich tak cywilnych jak i kryminalnych, dajmy na to złodziejstwa, zabójstwa, okaleczenia członków, podpalenia oraz jakichkolwiek innych nieprawości, przestępstw, wykroczeń i wszelkich zbrodni, temu samemu Adwokatowi w czasie istniejącym z ławnikami zaprzysięgłymi rzeczonego miasta, tylko według prawa Niemieckiego, według zarządzenia i kształtu jego, damy a także przyzwalamy na pełną możliwość i upoważnienie do wysłuchania, osądzania, rozstrzygania, poznawania, orzekania, poprawiania, skazywania, karania, na mocy przedstawionego pisma, pragnąc ponadto mieć staranie wobec obywateli mieszkańców oraz kupców i wszelkiego rodzaju rzemieślników, a także pozostałych mieszkańców rzeczonego miasta Raciąż oraz okolic.

Powodowani Naszą życzliwością i ofiarowując im obfitość łask, przeprowadziliśmy sprawy mające być ustanowionymi i zasądzonymi w tymże mieście: jest w zwyczaju przeprowadzanie targów corocznych a także jarmarków dziewięciodniowych ( w dziewięć dni się odbywających): jeden w święto Świętej Dziewicy Agnieszki (kwiecień), drugi drugi w następny dzień wolny po Niedzieli Palmowej, trzeci w dniu Świętego Wojciecha Biskupa i męczenników (kwiecień), czwarty w dzień wolny Świąt Zielonych Świątek (czerwiec), piąty w dniu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (wtedy prawdopodobnie początek lipca), szósty w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (sierpień), siódmy w święto Michała Archanioła (wrzesień), ósmy w dzień Wszystkich Świętych, dziewiąty i ostatni w dniu Świętego Andrzeja Apostoła (tak jak obecnie koniec listopada) w poszczególnych latach powinny być przeprowadzone i świętowane, zaś targ tygodniowy w pojedynczych dniach podług upodobania w poniedziałek ustanowimy, wskazujemy i zmieniamy jako mający być przeprowadzany: a także w przepisach, poleceniach, zmianach orzekniemy, aby tak były pojmowane przez obecnych.

Damy także możliwość przeprowadzania, urządzania i przedsiębrania rzeczonym obywatelom miasta i okolic tegoż miasta, według zwyczaju innych miast i miejscowości, te same targi oba tak roczne jak i cotygodniowe dla wszystkich poszczególnych handlarzy, kupców, rzemieślników, kramarzy, dla obywateli miejskich, włościan, oraz ludzi każdego stanu, płci, obrządku (religijnego) a także pozostających w innym położeniu do rzeczonego miasta Raciąż w dniach i terminach wskazanych tak w wypadku targów dziewięciodniowych rocznych, jak i targu cotygodniowego z rzeczami wystawionymi na sprzedaż, i innymi towarami jakiegokolwiek rodzaju i jakiejkolwiek formie sprzedaży, te same rzeczy i towary (dajemy możliwość) wystawiania, sprzedawania, wymieniania, oraz innego rodzaju handlowania z jakimikolwiek osobami tu zamieszkującymi czy też przybyłymi w celu różnego rodzaju przedsiębiorczości, a także uboju bydła i trzody, te i inne rodzaje mięs dowolnie tak w tygodniowych jarmarkach jak i rzeczonych rocznych (dajemy możliwość) przeprowadzania i handlowania, według zwyczaju tu od dawna obserwowanego, chyba, że zaś byliby tacy ludzie, którzy nie pozwalają, aby takie prawa i ustawy były, i którym wspólnym zamysłem ludzi prawych takich należy zabronić.

Na dowód czego obecne pisma naszą ręką popisane pieczęcią królewską rozkazujemy potwierdzić. Datowane w Warszawie dnia 12 miesiąca listopada Roku Pańskiego 1740 a w ósmym roku panowania Naszego.

Król August

(Jan)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: