Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności

 

Aktualności

Aktualności

Informacje dla mieszkańców o bieżących sprawach - miasta i jego mieszkanców

2016-07-21 13:04:32

Praca dla Raciążan w Cedrobie

W Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu, 16 lipca 2016 roku, odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie podjęcia pracy w Firmie CEDROB S.A.. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele firmy oraz Burmistrz Raciąża Mariusz Godlewski, który chętnie angażuje się w tego typu inicjatywy i współpracuje z lokalnymi przedsiębiorstwami. Oferta pracy dotyczyła stanowiska – pracownik produkcji w zakładach mięsnych w Ujazdówku. W Sali Widowiskowej MCKSiR zgromadziło się wielu zainteresowanych i chętnych potencjalnych pracowników. Mieszkańcy z uwagą wysłuchali szczegółowych informacji dotyczących proponowanych stanowisk oraz zadawali trafne pytania. Spotkanie można uznać za owocne.

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2016-03-31 13:02:03

VII posiedzenie RRPP.

VII posiedzenie Raciąskiej Rady Pożytku Publicznego I kadencji W dniu 12 lutego 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu w godzinach popołudniowych odbyło się VII posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji. Członkowie Rady zaproponowali, żeby w tym roku zająć się takimi tematami jak: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2016 rok, Konkursy na 2017 rok, Program współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Miasto Raciąż na 2017 rok, monitoring Miejskiego Placu zabaw, realizacja budżetu obywatelskiego oraz zagadnienia, których nie udało się zrealizować bądź omówić w 2015 roku. Ponadto członkowie Rady dyskutowali nad pomysłami jakie można byłoby zrealizować w ramach FIO lub innych konkursach np. Wojewody, które będą ogłaszane na przełomie marca i kwietnia. Wśród pomysłów znalazły się: piknik Rodzinny, spotkania dla Seniorów, osób niepełnosprawnych – wymiana międzypokoleniowa, szkolenia, kursy dla strażaków, kursy tańca dla seniorów i nie tylko, warsztaty kulinarne – nauka dzieci przez Seniorów. Wysunięto też pomysły, które można byłoby zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego jak : parkingi dla rowerów na terenie miasta; wykonanie toalety miejskiej. Po wyczerpaniu tematyki VII posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostało zamknięte. Red

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2016-03-31 13:00:51

XIV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej.

Relacja z XIV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu XIV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu odbyła się 22 lutego 2016 r. w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, przy ul. Parkowej 14. Sesję rozpoczęto o godzinie 17:00. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Staniszewski otworzył sesję i powitał Wysoką Radę, Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego, Skarbnika Miasta Marię Karwowską, pracowników urzędu miejskiego, Starostę Płońskiego Andrzeja Stolpę oraz mieszkańców miasta i przedstawicieli mediów. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum i Rada może podejmować prawomocne uchwały. Z zaproszonych gości głos zabrał starosta płoński Andrzej Stolpa, który na wstępie podziękował za zaproszenie. Opowiedział pokrótce o planowanych inwestycjach dotyczących rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych, w tym ul. 11-ego Listopada oraz o niezadowalającym stanie dróg. Wspomniał też, o decyzji w sprawie utrzymania Wieloosobowego Zamiejscowego Stanowiska Pracy w Raciążu, dzięki czemu bezrobotni z terenu miasta będą mogli dokonać rejestracji na miejscu a pracodawcy składać wnioski i dokumenty rozliczeniowe. Starosta Płoński odpowiedział na pytania radnych, min. dotyczące budynku przy ul. Kilińskiego, przejścia dla pieszych na ul. Mławskiej, stanu drogi z Raciąża do Płońska. Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski w swoim wystąpieniu przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności władz samorządowych. Obecnym na sali radnym i mieszkańcom burmistrz przekazał informacje dotyczące m.in. wypowiedzenia spółce miejskiej PGKiM umowy o administrowanie budynkami gminnymi. Decyzja ta została podjęta, gdyż stanowić to będzie udogodnienie dla mieszkańców tych budynków, którzy od lat ze sprawami mieszkaniowymi przychodzili i tak do urzędu. Burmistrz zaapelował również o płacenie czynszów, ponieważ miasto będzie ściągało wieloletnie należności i dokonywało eksmisji lokatorów zalegają z czynszem. Kolejna ważną sprawą był temat elektrowni wiatrowych, których postawienie planowane jest w najbliższych okolicach Raciąża. Burmistrz podkreślił, że jego stanowisko w sprawie wiatraków sąsiadujących z miastem jest od wielu lat niezmienne i nie jest to miejsce na tego typu inwestycje. Jednakże miasto nie jest stroną w sprawie i inwestycję tę może zablokować jedynie protest mieszkańców złożony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W informacjach burmistrza pojawił się również temat Pulsu Raciąża. Podpisano porozumienie z gminą Baboszewo, w ramach którego gazeta wydawana będzie wspólnie dla gminy Baboszewo i dla miasta Raciąż. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie konkurs na stanowisko redaktora naczelnego gazety, a koszty zatrudnienia redaktora pokrywało będzie miasto. Podzielone zostaną natomiast koszty druku, które dodatkowo są korzystniejsze ze względu na zwiększenie nakładu gazety. Ponadto burmistrz wspomniał o projekcie rządowym „Rodzina 500 plus”, dzięki któremu do kasy miejskiej trafi ponad 2,5 mln zł. Będą to dodatkowe środki, które w dużym stopniu trafią na rynek lokalny i przyczynią się do rozwoju miasta. Burmistrz poinformował, że zakończyła się sprawa dotycząca odszkodowania dla spółki Robbud zasądzonego przez Sąd Apelacyjny w Łodzi. Miasto spłaciło dług w trzech transzach – w grudniu i w styczniu, na kwotę blisko pół miliona złotych. Burmistrz Godlewski zapowiedział, że wystąpi na drogę sądową przeciwko byłemu burmistrzowi o wypłacenie tej kwoty na rzecz miasta. Podczas dyskusji zabrali głos radny Artur Gizler, radny Bogusław Jeżak, radny Zbigniew Adamski. Radni pytali m.in. o zabezpieczenie w budżecie pieniędzy na utwardzenie ul. Rzeźnianej, obsługę monitoringu, środki na utrzymanie zieleni. Podczas sesji podjęto kilkanaście uchwał, które dotyczyły przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej, planu pracy Rady Miejskiej, przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2020, zasad rozliczania tygodniowego wymiary godzin zajęć niektórych nauczycieli, kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do przedszkola publicznego, szkoły podstawowej i gimnazjum, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu, nadania nazwy Skwerowi przy ul. Wolności, zmiany w statucie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, zaliczenia drogi lokalnej przy ul. Jesionowa do kategorii dróg gminnych, zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2016. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. W punkcie Interpelacje i Zapytania Radnych radna Marzanna Kubińska wystąpiła z prośbą do rady i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie środków na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla reszty miasta. Poruszone również zostały tematy dotyczące powołania redaktora naczelnego Pulsu, likwidacji SP ZOZ, remontu budynku dawnej poczty, pielęgnacji zieleni w mieście. Na koniec Przewodniczący Rady Andrzej Staniszewski podziękował za udział w balu charytatywnym. Zaznaczył, że lista darczyńców znajdzie się w Pulsie. Dochód z balu wyniósł 11 445 zł i przeznaczony zostanie na utworzenie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw oraz na wakacyjny obóz sportowy grup młodzieżowych KS Błękitni Raciąż. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XIV Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Raciążu. Red

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2016-03-31 12:58:53

Debata społeczna.

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Raciąż W środę, 17 lutego 2016 r. o godz. 12:00 w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Raciąż. W debacie uczestniczyli przedstawiciele policji, straży pożarnej, mieszkańcy miasta i gminy, uczniowie szkół powiatu płońskiego, lokalni przedsiębiorcy oraz władze samorządowe, w tym burmistrz miasta Raciąż Mariusz Godlewski, wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak, przewodniczący Rady Gminy Jarosław Jaworski. W debacie wzięli udział Komendant Powiatowy Policji w Płońsku Jarosław Brzozowski, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej mł. kapitan Mariusz Lemański, Komendant Policji w Raciążu podkom. Andrzej Mikołajewski, starosta płoński Andrzej Stolpa, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Piotr Dąmbrowski. Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji, który przywitał wszystkich zgromadzonych w sali widowiskowej uczestników debaty, a następnie wyjaśnił cel spotkania. W krótkich słowach powitanie wygłosili również burmistrz i wójt Raciąża, którzy zachęcili do oddawania głosów w debacie, w celu zbudowania koncepcji bezpieczeństwa tj. Mapy bezpieczeństwa. W kolejnym punkcie debaty Komendant Powiatowy Policji w Płońsku dokonał oceny bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Raciąż w latach 2013-2015. Skala przestępczości przedstawiała wzrost liczby przestępstw ogólnych (155) i spadek liczby przestępstw kryminalnych (61). Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym według statystyk wskazywał na mniejszą liczbę rannych (5), mniej kolizji drogowych w porównaniu do lat ubiegłych, mniej wypadków (5) i brak wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Najczęstsze przyczyny wypadków to przekroczenie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i wyprzedzanie. Mapa zagrożeń powiatu płońskiego będzie odzwierciedlała przestępstwa ogółem, kryminalne w 7 podstawowych kategoriach, gospodarcze, przestępczość narkotykową, wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie, wypadki drogowe, ilość ofiar śmiertelnych, liczbę wypadków drogowych. Dane będą aktualizowane co kwartał. W dyskusji wzięli udział mieszkańcy oraz przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorcy, seniorzy zadając liczne pytania Komendantowi Powiatowemu Policji w Płońsku, Komendantowi Policji w Raciążu i naczelnikowi Wydziału ruchu Drogowego KPP w Płońsku. Dyskusji była momentami bardzo burzliwa, poruszono ważne tematy dotyczące bezpieczeństwa w mieście, gminie i powiecie. Wnioski z debaty społecznej: 1) Wyznaczenie przejść dla pieszych w rejonie sklepu w miejscowości Koziebrody. 2) Uruchomienie punktu przyjęć interesantów w Koziebrodach w Klubie Seniora. 3) Poprawa oznakowania w rejonie ronda na Pl. Mickiewicza (czytelność znaków). 4) Zamontowanie progu spowalniającego w rejonie Zespołu Szkół w Uniecku. 5)Zmiana organizacji ruchu na obwodnicy Raciąża, w pasie drogi K-60, lewoskręt uniemożliwiający zjazd w kierunku Płońska. 6) Lustracja oznakowania drogi Raciąż – Krzeczanowo (oznaczenie terenu zabudowanego). 7)Lustracja oznakowania drogi Raciąż – Płońsk (oznaczenie prędkości, oznaczenie terenu zabudowanego, oznaczenie poziome – linia podwójna ciągła). 8) Zapewnienie bieżącej obsługi monitoringu wizyjnego ze środków Urzędu Miejskiego. 9) Montaż monitoringu wizyjnego oraz dodatkowego oświetlenia w parku miejskim przy ul. Parkowej. 10) Zwrócenie szczególnej uwagi na kierujących jednośladami przekraczającymi prędkość. 11) Zwrócenie uwagi na bezpańskie psy, oznakowanie poziome drogi w miejscowości Jeżewo-Wesel. Komendant Powiatowej Policji w Płońsku podsumował dyskusję i zakończył debatę. Red

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2016-03-31 12:57:20

II posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów.

II posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu W dniu 24 lutego 2016 roku (wtorek) o godz. 11:00 na Sali Ślubów w Urzędzie Miejskim w Raciążu odbyło się II posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu. W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Miejskiej Rady Seniorów, co stanowi quorum i Rada może podejmować prawomocne decyzje. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Józef Wyrwał, a następnie odczytał list od Prezesa Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu, które skupia znaczna część osób w wieku senioralnym. Podczas II posiedzenia członkowie Rady zajęli się również opracowaniem regulaminu Rady oraz harmonogramu pracy Rady na rok 2016. Regulamin został podjęty uchwałą. Wprowadzono też kilka zmian do Statutu Rady. Posiedzenie zakończyło się po wyczerpaniu porządku obrad. UM Raciąż

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2016-03-15 12:55:46

I posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu.

We wtorek o godz. 11:00 na Sali ślubów Urzędu Miejskiego w Raciążu odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów. Uczestniczyli w nim Burmistrz miasta Raciąż Mariusz Godlewski, Przemysław Wiśniewski z Fundacji ZACZYN i Sławomir Wiśniewski z Fundacji Dialogu Społecznego. Rada liczy dziewięciu członków. W jej skład wchodzi 6 przedstawicieli Stowarzyszenia Seniorów Emerytów i Rencistów w Raciążu: Maria Chyczewska, Stanisława Chądzyńska, Stanisław Pniewski, Józef Wyrwał, Mieczysław Skierkowski, Ryszard Wąsiewski, przedstawiciel seniorów nie zrzeszonych – Tadeusz Świerczyński, przedstawiciel Rady Miejskiej w Raciążu – Paweł Chrzanowski i przedstawiciel organu wykonawczego – Renata Kujawa. Burmistrz Raciąża Mariusz Godlewski otworzył I Posiedzenie Rady Seniorów i wyraził zadowolenie z powstania takiej rady w Raciążu. Zapewnił również o pełnym poparciu władz miasta dla działań rady, która będzie organem doradczym i konsultacyjnym przy planowanych inwestycjach w mieście. W kolejnym punkcie obrad miało miejsce uroczyste wręczenie nominacji na członków rady z rąk burmistrza, następnie każdy z członków w kilku słowach opowiedział o sobie. Głosowanie na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady odbyło się na kartach do głosowania. Na przewodniczącego rady wybrano Pana Józefa Wyrwała, na którego głosowało 7 członków, 1 wstrzymał się od głosu. Wiceprzewodniczącym został Pan Tadeusz Świerczyński, wybrany jednogłośnie. Od momentu wybrania przewodniczącego posiedzenie poprowadził Józef Wyrwał. Podczas dyskusji ustalono priorytety działalności rady. Jednym z pierwszych zadań będzie ustalenie regulaminu pracy rady. Rozmawiano też o celu powstania rady i jej wpływie na poprawę życia seniorów. Na koniec ustalono termin najbliższego posiedzenia na 24 lutego 2016r., na godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Raciążu. Miejska Rada Seniorów w Raciążu jest 7 na Mazowszu powstałą radą seniorów i pierwszą w powiecie. UM Raciąż

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

Strona: 1 z 54Przejdź do strony:1234 ..... 54

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: